Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Writefull

Uniwersytet Jagielloński zakupił roczną licencję na oprogramowanie i usługi firmy Writefull. Licencja obejmuje oprogramowanie Writefull for Word, Writefull for Overleaf, Writefull Revise oraz Writefull Cite.

Powyższe producty są dostępne dla pracowników, doktorantów i studentów UJ do 31 stycznia 2023 roku.

Licencja dopuszcza użytkowanie powyższego oprogramowania zarówno na komputerach będących własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i komputerach prywatnych wymienionych powyżej kategorii użytkowników.

Czym jest Writefull?

Writefull jest narzędziem które zostało specjalnie zaprojektowane dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Sugerowane poprawki opierają się na rzeczywistym zastosowaniu danego słowa czy struktury gramatycznej, zależnym od kontekstu, a nie na ustalonym zestawie reguł gramatycznych. Writefull różni się od innych podobnych narzędzi tym, że wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie „uczy się” na podstawie tekstów milionów artykułów z naukowych czasopism. Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, pisownię i styl językowy. O wiele więcej niż ogólnodostępne narzędzia do sprawdzania gramatyki i pisowni, sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, sugeruje brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla pomyślnej publikacji w międzynarodowych czasopismach.

Writefull nieustannie „uczy się” na podstawie tekstów naukowych i milionów artykułów dostępnych w ramach Open Access w Dimensions.

Writefull sugeruje korekty na kilku płaszczyznach:

  • Gramatyka: prawidłowe użycie przyimków np. the effect in/on/at something, odpowiedni dobór przedimków the, an czy a, poprawność form czasownikowych np. the majority of people is czy are
  • Pisownia: sprawdzanie pisowni pod kątem błędów leksykalnych
  • Dobór słownictwa: Writefull przetwarza zdanie i decyduje, które z dwóch mylących słów jest poprawne w tym przypadku np. capability vs ability, quantity vs amount, notable vs noticeable, alternate vs alternative
  • Interpunkcja np. Writefull sugeruje miejsca, gdzie powinny być przecinki
  • Styl językowy i zwięzłość: Writefull sprawdza, czy autor wybiera środki charakterystyczne dla stylu naukowego: nie używa słów potocznych np. ‘stuff’ czy form skrótowych np. ‘it’s’, poprawny wybór spójników np. ‘however’ zamiast ‘but’, unikanie najdłuższych możliwych kombinacji wyrazów np. zamiast ‘The aim of this paper is to...’ Writefull podpowie ‘This paper aims to…

Szczegółowa charakterystyka produktu jest dostępna na stronie https://writefull.com.

O produktach Writefull...

Writefull for Word

Writefull for Word jest dodatkiem do programu Microsoft Word pozwalającym na sprawdzanie tekstu pisanego w programie Word. Writefull poprawia błędy językowe w zakresie gramatyki, leksyki, interpunkcji, pisowni i stylu językowego. Oferuje również bazę zwrotów zaczerpniętych z autentycznych tekstów naukowych, w której studenci i naukowcy mogą wyszukiwać wzorce językowe, a następnie zastosować je w swojej pracy tzw. Language Search oraz Sentence Palette.

Writefull for Overleaf

Writefull umożliwia korzystanie z dodatku Overleaf, które działa bezpośrednio podczas pisania w edytorze LaTeX Overleaf. Wykrywanie błędów i propozycja poprawek odbywają się tak, jak w poniżej opisanym Writefull Revise.

Writefull Revise

Writefull Revise jest internetowa usługą służącą do analizy gotowych tekstów. Writefull Revise sprawdza dokument pod kątem gramatyki, pisowni, słownictwa, interpunkcji i stylu. Studenci i pracownicy mogą przesłać dokument do programu Revise w formatach .docx, .doc albo .tex, następnie przejrzeć poprawki językowe i pobrać poprawioną wersję tekstu zawierającą wszystkie zaakceptowane sugestie. Zalecane jest korzystanie z Writefull Revise przed przesłaniem tekstu do publikacji lub przed oddaniem pracy wykładowcy.

Writefull Cite

Writefull Cite jest internetową usługą, która pomaga studentowi, naukowcowi lub redaktorowi upewnić się, że zapis bibliograficzny został dodany do odpowiedniego fragmentu tekstu. Writefull Cite sprawdza tekst pod kątem kompletności cytowania źródeł, wyróżniając zdania, które według Writefull Cite powinny zawierać przypisy. Studenci i pracownicy mogą przesyłać swoje teksty do Writefull Cite w formatach .docx, .doc albo .tex.
Writefull Cite to przydatne narzędzie, które nie tylko oszczędza czas i zapewnia kompletność odwołań do źródeł, ale także zmniejsza ryzyko odrzucenia propozycji lub artykułu przez redaktorów z powodu niekompletnych przypisów. Zmniejsza również ryzyko (nieświadomego) plagiatu.
W przeciwieństwie do systemów antyplagiatowych, Writefull Cite nie porównuje tekstów z bazą danych. Wykorzystuje swój własny model oparty na sztucznej inteligencji, aby sprawdzić, czy dany fragment tekstu wymaga poparcia bibliografią.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak uzyskać produkty Writefull

Treść dostępna po zalogowaniu! Zaloguj się