Sprawdzanie pisowni językowej w OWA w przeglądarce Internet Explorer 10 w systemie Windows 7.

Aby włączyć sprawdzanie pisowni dla różnych języków należy w przeglądarce zainstalować odpowiedni dodatek.

Aby zainstalować ten dodatek należy:

 1. jeśli jest widoczny pasek menu, należy kliknąć Narzędzia, a następnie wybrać z listy Zarządzaj dodatkami;
  j
  eśli pasek menu nie jest widoczny (tj. jest wyłączony), to należy kliknąć Opcje (ikonka przypominająca kółko zębate w prawym górnym rogu okna przeglądarki),
 2. po otwarciu okienka z dodatkami, z listy znajdującej w lewej części okienka należy kliknąć „Poprawki pisowni", a następnie kliknąć „Pobierz więcej słowników sprawdzania pisowni w trybie online",
 3. na liście języków, która pojawi się prawym panelu okienka, wybrać żądany język, a następnie kliknąć „Pobierz i zainstaluj"

Sprawdzanie pisowni:

Aby dokonać sprawdzenia pisowni należy zaznaczyć słowo, kliknąć prawym klawiszem myszy na zaznaczonym słowie oraz wybrać język klikając „Język".

Sprawdzanie pisowni językowej w OWA w przeglądarce Internet Explorer 11 w MS Windows 8.1 i MS Windows 10 oraz Microsoft Edge w MS Windows 10:

Aby włączyć sprawdzanie pisowni w przeglądarkach Microsoft Edge i Microsoft Internet Explorer 11, należy w systemie Windows 10 dodać żądany język oraz zainstalować odpowiedni pakiet językowy.

Aby dodać język i zainstalować pakiet, należy:

 1. otworzyć panel sterowania systemu Windows,
 2. w zależności od ustawień widoku panelu sterowania:
  1. w przypadku, kiedy opcja "Widok według" jest ustawiona na "Kategorie", należy odnaleźć sekcję "Zegar, język i region" i kliknąć "Dodaj język",
  2. w przypadku, kiedy opcja "Widok według" jest ustawiona na "Duże ikony" lub "Małe ikony", kliknąć "Język",
 3. w nowootwartym okienku należy kliknąć "Dodaj język", a następnie podwójnym kliknięciem wybrać z listy żądany język; powinien on się pojawić na liście zainstalowanych języków,
 4. następnie należy kliknąć pozycję "Opcje" obok dodanego języka,
 5. w okienku opcji danego języka należy kliknąć "Pobierz i zainstaluj pakiet językowy",
 6. po zakończeniu instalacji pakietu językowego (może to potrwać kilka minut), należy ponownie uruchomić przeglądarkę i zalogować się do poczty,
 7. aby zmienić język sprawdzania pisowni, należy zmienić język klikając ikonę języka w zasobniku systemowym Windows (domyślnie znajduje się on w prawym dolnym rogu ekranu, obok zegarka) i wybrać żądany język; od tego momentu przeglądarka będzie sprawdzać pisownię w żądanym języku.

Przeglądarka sprawdza tekst podczas pisania.

Uwaga: należy pamiętać, że przy zmianie języka mogą zmienić się też ustawienia układu klawiatury na układ przypisany do danego języka.

Uwaga! Sprawdzanie pisowni nie będzie działać, gdy OWA działa w trybie uproszczonym.

Aby sprawdzić tryb pracy OWA:

 1. zalogować się na stronie https://owa.uj.edu.pl,
 2. kliknąć ikonę opcji w prawym górnym rogu okienka przeglądarki, a następnie wybrać z menu "Ustawienia wyświetlania",
 3. z okienka opcji wybrać "Wersja aplikacji Outlook Web App",
 4. jeśli jest zaznaczona opcja "Użyj uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App", należy ją odznaczyć.

Sprawdzanie pisowni językowej w OWA w przeglądarce Mozilla Firefox

Aby umożliwić sprawdzanie pisowni wiadomości w żądanym języku w przeglądarce Firefox, należy doinstalować słownik dla tego języka w przeglądarce jako dodatek do przeglądarki. Można to zrobić w następujący sposób:

 1. podczas edycji wiadomości należy kliknąć prawym klawiszem myszy na sprawdzanym słowie,
 2. w menu, które się rozwinie należy upewnić się, że jest zaznaczona opcja "Sprawdź pisownię",
 3. należy najechać kursorem myszy na pozycję "Języki",
 4. aby sprawdzić pisownię wiadomości w danym języku należy wybrać ten język w submenu "Języki"
 5. jeżeli w podmenu, które się rozwinie nie ma żądanego języka, należy kliknąć opcję "Dodaj słowniki...", co spowoduje otwarcie w przeglądarce strony w nowej zakładce listy dostępnych słowników i pakietów językowych,
 6. należy kliknąć na "Zainstaluj słownik" przy żądanym języku, a następnie kliknąć "Zainstaluj"